ЗареєструватисяЗареєструватися

© 2014—2024 Українські змагання з лінгвістики© 2014—2024 Українські змагання з лінгвістики

Лінгвістична термінологія п’ятьма мовами

Англійська

Українська

Російська

Білоруська

Польська

Частини мови

Noun

Іменник

Существительное

Назоўнік

Rzeczownik

Adjective

Прикметник

Прилагательное

Прыметнік

Przymiotnik

Verb

Дієслово

Глагол

Дзеяслоў

Czasownik

Adverb

Прислівник

Наречие

Прыслоўе

Przysłówek

Pronoun

Займенник

Местоимение

Займеннік

Zaimek

Numeral

Числівник

Числительное

Лічэбнік

Liczebnik

Preposition

Прийменник

Предлог

Прыназоўнік

Przyimek

Conjunction

Сполучник

Союз

Злучнік

Spójnik

Particle

Частка

Частица

Часціца

Partykuła

Interjection

Вигук

Междометие

Выклічнік

Wykrzyknik

Article

Артикль

Артикль

Артыкль

Przedimek

Члени речення

Subject

Підмет

Подлежащее

Дзейнік

Podmiot

Verb

Присудок

Сказуемое

Выказнік

Orzeczenie

Object
(direct and indirect)

Додаток
(прямий і непрямий)

Дополнение
(прямое и непрямое)

Дапаўненне
(прамое і ўскоснае)

Dopełnienie
(bliższe oraz dalsze)

Attribute

Означення

Определение

Азначэнне

Przydawka

Adverbial

Обставина

Обстоятельство

Акалічнасць

Okolicznik

Modifier

Означення/
обставина

Определение/
обстоятельство

Азначэнне/
акалічнасць

Określenie

Морфеми

Root

Корінь

Корень

Корань

Rdzeń

Stem

Основа

Основа

Аснова

Temat

Prefix

Префікс

Приставка

Прыстаўка,
прэфікс

Przedrostek,
prefiks

Suffix

Суфікс

Суффикс

Суфікс

Przyrostek,
sufiks

Ending,
suffix

Закінчення

Окончание

Канчатак

Końcówka fleksyjna

Відмінки

Case

Відмінок

Падеж

Склон

Przypadek

To decline,
to inflect

Відмінювати

Склонять

Скланяць

Deklinować,
odmieniać

Nominative

Називний

Именительный

Назоўны

Mianownik

Genitive

Родовий

Родительный

Родны

Dopełniacz

Dative

Давальний

Дательный

Давальны

Celownik

Accusative

Знахідний

Винительный

Вінавальны

Biernik

Instrumental

Орудний

Творительный

Творны

Narzędnik

Locative

Місцевий

Местный,
предложный

Месны

Miejscownik

Vocative

Кличний

Звательный

Клічны

Wołacz

Ознаки іменників та займенників

Person

Особа

Лицо

Асоба

Osoba

Singular

Однина

Единственное число

Адзіночны лік

Liczba pojedyncza

Dual

Двоїна

Двойственное число

Парны лік

Liczba podwójna

Plural

Множина

Множественное число

Множны лік

Liczba mnoga

Gender

Рід

Род

Род

Rodzaj

Masculine

Чоловічий

Мужской

Мужчынскі

Męski

Feminine

Жіночий

Женский

Жаночы

Żeński

Neuter

Середній

Средний

Ніякі

Nijaki

Proper noun

Власна назва

Имя собственное

Уласнае імя

Nazwa własna

Common noun

Загальна назва

Имя нарицательное

Агульнае імя

Nazwa pospolita

Animate

Істота

Одушевлённое
существительное

Адушаўлёны
назоўнік

Żywotny rzeczownik

Inanimate

Неістота

Неодушевлённое
существительное

Неадушаўлёны
назоўнік

Nieżywotny rzeczownik

Ознаки дієслів

Conjugation,
inflection

Дієвідмінювання

Спряжение

Спражэнне

Koniugacja,
odmiana

Past tense

Минулий час

Прошедшее время

Прошлы час

Czas przeszły

Present tense

Теперішній час

Настоящее время

Цяперашні час

Czas teraźniejszy

Future tense

Майбутній час

Будущее время

Будучы час

Czas przyszły

Transitive verb

Перехідне дієслово

Переходный глагол

Пераходны дзеяслоў

Czasownik przechodni

Intransitive verb

Неперехідне дієслово

Непереходный глагол

Непераходны дзеяслоў

Czasownik nieprzechodni

Perfective aspect

Доконаний вид

Совершенный вид

Закончанае трыванне

Aspekt dokonany

Imperfective aspect

Недоконаний вид

Несовершенный вид

Незакончанае трыванне

Aspekt niedokonany

Infinitive

Інфінітив,
неозначена форма

Инфинитив,
неопределённая форма

Інфінітыў,
неазначальная форма

Bezokolicznik

Фонетика

Syllable

Склад

Слог

Склад

Sylaba,
zgłoska

Stress

Наголос

Ударение

Націск

Akcent

Vowel

Голосний звук

Гласный звук

Галосны гук

Samogłoska

Consonant

Приголосний звук

Согласный звук

Зычны гук

Spółgłoska

Voiced

Дзвінкі

Звонкие

Звонкія

Dźwięczny

Voiceless,
unvoiced

Глухі

Глухие

Глухія

Bezdźwięczny

Sonorant

Сонорні

Сонорные

Санорныя

Sonorne,
pólotwarte,
sonorant

Labial

Губні

Губные

Губныя

Wargowe

Dental

Зубні

Зубные

Зубныя

Zębowe

Lingual

Язикові

Язычные

Язычныя

Językowe

Coronal

Передньоязикові

Переднеязычные

Пярэднеязычныя

Przedniojęzykowe

Palatal

Середньоязикові

Среднеязычные

Сярэднеязычныя

Środkowojęzykowe

Velar

Задньоязикові

Заднеязычные

Заднеязычныя

Tylnojęzykowe

Pharyngeal

Глоткові

Фарингальные

Фарынгальныя

Faryngalne,
gardłowe

Glottal

Гортанні

Гортанные,
глоттальные

Гартанныя

Krtaniowe

Nasal

Носові

Носовые

Насавыя

Nosowe

Fricative

Щілинні,
фрикативні

Щелевые,
фрикативные

Фрыкатыўныя

Szczelinowe,
frykatywne

Plosive,
stop

Проривні,
зімкнені

Взрывные

Выбухныя

Zwarte

Trill

Дрижачі

Дрожащие

Дрыготкія,
дрыжачы

Drżące,
wibrujące

Hushing sibilants

Шиплячі

Шипящие

Шыпячы

Ciszące,
szumiące

Hissing sibilants

Свистячі

Свистящие

Свісцячы

Syczące

Palatalized,
soft

М’які

Мягкие

Мяккія

Miękkie

Hard

Тверді

Твёрдые

Цвёрдыя

Twarde

Backness

Ряд

Ряд

Рад

Poziomy ruch języka

Height

Підняття

Подъём

Пад’ём

Pionowy ruch języka

Roundedness

Огубленість,
лабіалізація

Огублённость,
огубление,
лабиализация

Агубленасць

Zaokrąglenie

Vowel harmony

Гармонія голосних,
сингармонізм

Гармония гласных,
сингармонизм

Гармонія галосных,
сінгарманізм

Harmonia samogłosek

Glottal stop

Гортанне зімкнення,
твердий приступ,
гортанний вибух

Гортанная смычка,
твёрдый приступ

Гартанная змычка,
цвёрды прыступ

Zwarcie krtaniowe

Інше

Word combination,
phrase

Словосполучення

Словосочетание

Словазлучэнне

Połączenie wyrazowe

Possessor

Власник

Обладатель

Уладальнік

Posiadacz

Possessed

Власність

Обладаемое

Уласнасць

Przedmiot posiadany

Formation

Творення

Образование

Утварэнне

Utworzenie

Negation

Заперечення

Отрицание

Адмоўе

Przeczenie

Speaker

Мовець

Говорящий

Моўца,
гаворачы

Mówiący

Hearer,
addressee

Слухач,
адресат

Слушающий,
адресат

Слухач,
адрасат

Słuchacz,
słuchający,
adresat

Small letter,
lowercase letter

Велика літера

Прописная буква

Вялікая літара

Duża litera,
wielka litera

Capital letter,
uppercase letter

Мала літера

Строчная буква

Малая літара

Mała litera